:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูล ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ::
 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2561
 
หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :
*(ใส่เฉพาะตัวเลขหรือตัวอักษรเท่านั้น)
วัน เดือน ปี เกิด :
**(DDMMYYYY เช่น 01052518)
     
 
   
 
 
แบบสอบถามนี้มี 2 ส่วน (ต้องตอบทุกส่วน)
1.
การบันทึกข้อมูล กรุณาตอบข้อมูลให้สมบูรณ์ กรณีที่ไม่มีข้อมูลในเรื่อง ๆ นั้น ให้ใส่ - (อย่าเว้นไว้ เพราะระบบจะไม่สามารถบันทึก และผ่านไปยัง
  หน้าถัดไป)
2.
เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว กรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ใบรับรองได้ทันที บัณฑิตสามารถเข้ามา Print ใบรับรองได้ในภายหลัง ให้ไปที่หัวข้อ พิมพ์ใบรายงาน
โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่!!!
   
 
   
 
 
นักศึกษาที่จบปีการศึกษา 2560 ขณะนี้ระบบยังไม่เปิดให้กรอกข้อมูล โดยจะเปิดให้กรอกข้อมูลได้ก่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 1 เดือน คาดว่าจะเปิดระบบ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครับ
ข้อปฏิบัติการรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่าน Web ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ถ้าหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้ระบบ สามารถติดต่อมาได้หลายช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. ทางอีเมล์ psu-job@psu.ac.th
2. ทาง Facebook Fanpage
3. ทาง LINE @psu-grad
4. ทางโทรศัพท์ โดยดูหมายเลขโทรศัพท์ได้
ที่นี่ (เฉพาะเวลาทำการ)
   
 
     
 
 
สิ่งที่คณะต้องดำเนินการก่อนวันรับปริญญา
รายงานสถิติการบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตแยกตามคณะ
รายงานสถิติการบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตแยกตามคณะและสาขา
รายงานจำนวน และร้อยละของบัณฑิตที่ทำงานแล้ว ศึกษาต่อ และยังไม่ทำงาน จำแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มสาขา คณะ และสาขาวิชา
รายงานร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
ค้นหารายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
   
 
   
 
This page is optimized for resolutions of 1024x768