รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00020    คณะทรัพยากรธรรมชาติ
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย พีรวิชญ์ ตลึงผล การจัดการศัตรูพืช
นางสาว มารีนา หมัดแล๊ะ การจัดการศัตรูพืช
นาย รัตนศักดิ์ จันทรัตน์ การจัดการศัตรูพืช
นาย วรดล ดวงภักดี การจัดการศัตรูพืช
นางสาว สิราภา ตัณฑกิจ การจัดการศัตรูพืช
นางสาว สิริธิดา ยกถาวร การจัดการศัตรูพืช
นางสาว สิริมา ไพศาล การจัดการศัตรูพืช
นางสาว สุภาณิน ชัยชำนาญ การจัดการศัตรูพืช
นางสาว หวันยามีละ ปะดุกา การจัดการศัตรูพืช
นางสาว อัสมา แกล้วณรงค์ การจัดการศัตรูพืช
นางสาว พิณชนก จิตรานนท์ การจัดการศัตรูพืช
Records 26 to 36 of 36
This page is optimized for resolutions of 1024x768