รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00048    คณะพยาบาลศาสตร์
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว เนตรนภา มณีรัศยากร การพยาบาลผู้ใหญ่
นางสาว ศราพรรณ ชูโสด การพยาบาลผู้ใหญ่
ว่าที่ร้อยตรี ศิริลักษณ์ เหรียญรุ่งโรจน์ การพยาบาลผู้ใหญ่
นางสาว ภัคธิดา มหาแก้ว การพยาบาลผู้ใหญ่
นางสาว วาริน่า หนูพินิจ การพยาบาลผู้ใหญ่
นางสาว ฮามีด๊ะ แวและ การพยาบาลผู้ใหญ่
นางสาว ปรมาภรณ์ จุลบุตร การพยาบาลผู้ใหญ่
นางสาว จุฬารัตน์ แซ่พั่ง การพยาบาลผู้ใหญ่
นางสาว ปิยะนุช แหน่งเพ็ชร การพยาบาลผู้ใหญ่
นางสาว วิภาวดี ว่องวรานนท์ การพยาบาลผู้ใหญ่
นางสาว สุกุมา เต็มแก้ว การพยาบาลผู้ใหญ่
นางสาว จรรยา ชูวิทยาพงศ์ การพยาบาลผู้ใหญ่
นางสาว นัจญ์มะฮ์ เลิศอริยะพงษ์กุล การพยาบาลผู้ใหญ่
นางสาว นูรดีนี แมเร๊าะ การพยาบาลผู้ใหญ่
นาง วรรณรัตน์ จงเขตกิจ การพยาบาลผู้ใหญ่
นาย คอลิด ครุนันท์ การพยาบาลผู้ใหญ่
นางสาว กิ่งกมล เพชรศรี การพยาบาลผู้ใหญ่
นางสาว อรญา เย็นเสมอ การพยาบาลผู้ใหญ่
Records 1 to 18 of 18
This page is optimized for resolutions of 1024x768