รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00073    คณะวิทยาการจัดการ
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย อิทธิพล ศรีสุด การตลาด
นางสาว มาดีซะห์ สาและ การตลาด
นางสาว เขมกรกัญญ์ หาขุน การตลาด
นางสาว กวินนา นุกูล การตลาด
นางสาว จิดาภา ชีวรุ่งโรจน์ การตลาด
นางสาว จุฑามณี รอดทุกข์ การตลาด
นางสาว ชนนิกานต์ บุตรเหลบ การตลาด
นาย ชัชวิชญ์ อุสมัน การตลาด
นาย ชัยวัฒน์ ลิมปนศิลป์ การตลาด
นางสาว กัญณภัทร แก้วจันทร์ การตลาด
นาย ชูเกียรติ สงนุ้ย การตลาด
นางสาว ฌัชชนันทน์ จันทมาลา การตลาด
นางสาว ญาดา พิชญังกูร การตลาด
นาย ณัฐพล คงวัฒนานนท์ การตลาด
นางสาว ทัศรา เจ็ดเสมียนใหม่ การตลาด
นาย ทินภัทร จำนงอนุวัตร การตลาด
นางสาว ธิรตี ขวัญเกื้อ การตลาด
นางสาว ธีนิดา ฤทธิ์วรา การตลาด
นางสาว ธีรดา คัตตพันธ์ การตลาด
นางสาว นริศรา ยานัยฮับ การตลาด
นางสาว นันทนี สังขโชติ การตลาด
นางสาว นิชานาถ วิจิตรฐะพันธุ์ การตลาด
นางสาว ปิ่นปินัทธ์ บูรณะพาณิชย์กิจ การตลาด
นาย ปิยะณัฐ เขียวนุ้ย การตลาด
นาย พลทัต กั่วพานิช การตลาด
Records 1 to 25 of 80
This page is optimized for resolutions of 1024x768