รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00073    คณะวิทยาการจัดการ
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว ณัฐณิช วงศ์อนันทรัพย์ การเงิน
นางสาว วิชาภรณ์ สาสุธรรม การเงิน
นางสาว กมลวรรณ โคราช การเงิน
นาย กฤษฎา ฤทธิเดช การเงิน
นาย กลวัชร ธรรมใจ การเงิน
นางสาว กวิสรา แก้วประกอบ การเงิน
นางสาว กัญญารัตน์ มะห์โมดี การเงิน
นางสาว กัตติกาญจน์ คชรัตน์ การเงิน
นาย กิตติศักดิ์ ลีละวาณิชย์ การเงิน
นางสาว ชนนิกานต์ สุวรรณโณ การเงิน
นาย ทักษ์ดนัย สินสาย การเงิน
นาย ธวัชชัย แซ่อึ้ง การเงิน
นางสาว ธันย์ชนก รัติโชติ การเงิน
นางสาว นิศาชล ภัยชำนาญ การเงิน
นางสาว เนตรนภา รักด้วง การเงิน
นางสาว ปริศนา สุคนธรส การเงิน
นางสาว ปาณิสรา บุญศิริชัย การเงิน
นาย ปารณัท สุขศาล การเงิน
นางสาว พรพรรณษา สุขรัตน์ การเงิน
นาย พันธุ์เทพ จินาวัฒน์ การเงิน
นางสาว พิชญา แก้วเกลี้ยง การเงิน
นาย ภรต วรวิสุทธินันท์ การเงิน
นางสาว ภัทรสุดา ทองฤทธิ์ การเงิน
นาย ภาณุเชษฐ์ ไข่เพ็ชร การเงิน
นางสาว ภารวี กล่ำเพ็ชร การเงิน
Records 1 to 25 of 65
This page is optimized for resolutions of 1024x768