รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00073    คณะวิทยาการจัดการ
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย วงศ์ปกรณ์ เจนบุญญานนท์ ระบบสารสนเทศ
นาย กันต์ นาคอนันต์พิศาล ระบบสารสนเทศ
นางสาว ขวัญสกุล ไชยชนะ ระบบสารสนเทศ
นาย จิรายุ สุรวิชัย ระบบสารสนเทศ
นางสาว จุฬาลักษณ์ มะหะหมัด ระบบสารสนเทศ
นางสาว ชลธิศรา เรืองแก้ว ระบบสารสนเทศ
นางสาว ณัฐธิดา ชนะสิทธิ์ ระบบสารสนเทศ
นางสาว ณัฐวรา มณีนวล ระบบสารสนเทศ
นางสาว ดลนภา นิยมพันธุ์ ระบบสารสนเทศ
นางสาว ตัสนีม ดือราแม ระบบสารสนเทศ
นาย ธนพล นิลพราหมณ์ ระบบสารสนเทศ
นางสาว ธัญวรัตน์ ไชยภาณุรักษ์ ระบบสารสนเทศ
นาย ธีรยุทธ บิลอุเส็น ระบบสารสนเทศ
นางสาว นุอัย ชอบงาม ระบบสารสนเทศ
นาย ปิยภัทร โชติพาณิชกุล ระบบสารสนเทศ
นาย ภูมิภัทร โพธิ์เพชร ระบบสารสนเทศ
นางสาว มลลิกา ศศานนท์ ระบบสารสนเทศ
นาย ยุทธพงศ์ จตุรพฤกษ์ ระบบสารสนเทศ
นางสาว รุ่งกานต์ ศรีสกุลกานต์ ระบบสารสนเทศ
นางสาว วรรณา เจนสาคร ระบบสารสนเทศ
นางสาว วัชราภรณ์ พลอินทร์ ระบบสารสนเทศ
นางสาว ศุภาพิชญ์ จันทร์ไฝ ระบบสารสนเทศ
นาย สิทธิพล สมพงศ์ ระบบสารสนเทศ
นาย สิรวิชญ์ ชัยอนันตกูล ระบบสารสนเทศ
นาย อมรเทพ มณีฉาย ระบบสารสนเทศ
Records 1 to 25 of 47
This page is optimized for resolutions of 1024x768