รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00073    คณะวิทยาการจัดการ
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย ชานนท์ ลิ่มฤทธิกุล นโยบายสาธารณะและการวางแผน
นางสาว กนกวรรณ ด้วงสุวรรณ นโยบายสาธารณะและการวางแผน
นางสาว จันทร์จิรา สังข์มัน นโยบายสาธารณะและการวางแผน
นางสาว จุฑามาศ จันทร์งาม นโยบายสาธารณะและการวางแผน
นางสาว ชนิสรา จันทร์ฉาย นโยบายสาธารณะและการวางแผน
นาย โชคดี พรุเพชรแก้ว นโยบายสาธารณะและการวางแผน
นาย ธนพล นาวารัตน์ นโยบายสาธารณะและการวางแผน
นาย ธนพล พิมพ์ทอง นโยบายสาธารณะและการวางแผน
นางสาว ธนัชพร ธนะบรรณ์ นโยบายสาธารณะและการวางแผน
นางสาว ธารินี ฤทธิบูรณ์ นโยบายสาธารณะและการวางแผน
นางสาว ปฏิญญา สุขใส นโยบายสาธารณะและการวางแผน
นางสาว ประภารัตน์ ฆังคะมะโน นโยบายสาธารณะและการวางแผน
นางสาว ปานชนก ปานมณี นโยบายสาธารณะและการวางแผน
นางสาว พิชญา เกกินะ นโยบายสาธารณะและการวางแผน
นางสาว ภาวินี เทพกำเนิด นโยบายสาธารณะและการวางแผน
นาย มนตรี คงมาก นโยบายสาธารณะและการวางแผน
นาย วรพัฒน์ รัตนพงษ์ นโยบายสาธารณะและการวางแผน
นางสาว ศศิธร บรรณกิจ นโยบายสาธารณะและการวางแผน
นาย สิริชัย เกลี้ยงแก้ว นโยบายสาธารณะและการวางแผน
นางสาว สุพิชญา พานทอง นโยบายสาธารณะและการวางแผน
นางสาว อังคณา รักษาทรัพย์ นโยบายสาธารณะและการวางแผน
นางสาว กานต์ธิดา พาหุรัตน์ นโยบายสาธารณะและการวางแผน
นาย ชารีฟ หมอเต๊ะ นโยบายสาธารณะและการวางแผน
นาย ณรงค์ศักดิ์ ปลอดคง นโยบายสาธารณะและการวางแผน
นางสาว ธฤษวรรณ ศิริพันธุ์ นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Records 1 to 25 of 33
This page is optimized for resolutions of 1024x768