รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00073    คณะวิทยาการจัดการ
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย กิตติคุณ ธานีรัตน์ องค์การและการจัดการ
นางสาว เจนมิล่า ใบเย็มหมะ องค์การและการจัดการ
นางสาว ปิยาภรณ์ หวานนวล องค์การและการจัดการ
นางสาว วรรณวิสา แขวงเสวียด องค์การและการจัดการ
นางสาว วรรอุษา แซะอาหลี องค์การและการจัดการ
นางสาว วริษฐา มีความสุข องค์การและการจัดการ
นาย ศุภชัย รอดรักษา องค์การและการจัดการ
นาย สุทธิศักดิ์ นาคสุข องค์การและการจัดการ
นาย อนุสรณ์ พรหมสุวรรณ องค์การและการจัดการ
นาย อลงกรณ์ บำรุงเมือง องค์การและการจัดการ
นางสาว อารียา ดำหนก องค์การและการจัดการ
นางสาว ฮุสนา หมัดร่วม องค์การและการจัดการ
นางสาว จุฑามาศ หะยีสันติ์ องค์การและการจัดการ
นางสาว ญานิกา คงประดิษฐ์ องค์การและการจัดการ
นางสาว ธนจิตร จิตรจันทร์แสง องค์การและการจัดการ
นางสาว ธัญพิชชา แซ่วุ่น องค์การและการจัดการ
นางสาว มณฑิตา พรหมบุญแก้ว องค์การและการจัดการ
Records 1 to 17 of 17
This page is optimized for resolutions of 1024x768