รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00073    คณะวิทยาการจัดการ
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว สโรชา มียัง บริหารธุรกิจ
นาย เฉลิมพล ขจรชัยกุล บริหารธุรกิจ
นางสาว ศิริขวัญ ศรีทองกุล บริหารธุรกิจ
นาย สิรายุ ดวงจิตร บริหารธุรกิจ
นาย สิทานนท์ อมตเวทย์ บริหารธุรกิจ
นาย วิทวัส จินตวงศ์ บริหารธุรกิจ
นาย ศิวกรณ์ เศรษฐาเดชาภิรมย์ บริหารธุรกิจ
นาย พรเทพ ตั้งคำ บริหารธุรกิจ
นาย ธนบูลย์ ไพศาลคุณากรณ์ บริหารธุรกิจ
นางสาว ธิติมา บุญธรรม บริหารธุรกิจ
นางสาว นูไรนา จินเดหวา บริหารธุรกิจ
นาย สิทธิโชค ย้อยเสริฐสุด บริหารธุรกิจ
นางสาว กรญา ลิ้มโอฬารสุขสกุล บริหารธุรกิจ
นาย เฉลิมพล ตันสุนีย์ บริหารธุรกิจ
นาย ชนาธิป ครรชิต บริหารธุรกิจ
นาย บรรจง เเสนพันตรี บริหารธุรกิจ
นางสาว รณิชาภัทร ไชยขันธ์ บริหารธุรกิจ
นางสาว อังคณา ประมลบาล บริหารธุรกิจ
นางสาว อมราวรรณ เพ็ญตระการ บริหารธุรกิจ
นาย JAEYOUN JEON บริหารธุรกิจ
นางสาว ชื่นกมล วุ่นสุวรรณ บริหารธุรกิจ
นางสาว มาณวิกา บูเอียด บริหารธุรกิจ
นางสาว กรกนก เกิดสังข์ บริหารธุรกิจ
นางสาว ทัศนนันท์ พิทักษ์เสถียร บริหารธุรกิจ
นาย สิทธิศักดิ์ นิลกำแหง บริหารธุรกิจ
Records 1 to 25 of 53
This page is optimized for resolutions of 1024x768