รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00073    คณะวิทยาการจัดการ
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว พลอยนภัส ชานอก รัฐประศาสนศาสตร์
นาย ยุทธนา ยังช่วย รัฐประศาสนศาสตร์
นาย สุพัฒน์ พลทามูล รัฐประศาสนศาสตร์
นาย อดิศักดิ์ หนูทอง รัฐประศาสนศาสตร์
นาย ทินกร วัฒนเสน รัฐประศาสนศาสตร์
ว่าที่ร้อยตรี พร้อมศักดิ์ จิตจำ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย รณณภัทร พันโกฏิ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว รุสมาเรีย ลอแมง รัฐประศาสนศาสตร์
นาย ลีนวัฒน์ ศรุตินันท์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย สุรชัย ประกอบ รัฐประศาสนศาสตร์
ร้อยตำรวจเอก อันตรา แก้วยะรัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย วสันต์ ศรีสมพงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาง กุลธิดา ไพโรจน์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย จิตติ แจ้งจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย ณัฐวุฒิ ปันดีกา รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว ธัญญรัตน์ อารีรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว ฐิฎ์ตาภรณ์ สุวรรณรัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย นพดล โต๊ะประดู่ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย นิกร ชูทอง รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว เนติกานต์ โคกเขา รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว ปทิตตา จันทวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์
ร้อยตำรวจเอก ปีทอง แก้วละเอียด รัฐประศาสนศาสตร์
ร้อยตรี พจวรรณ จิตรตรง รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว รตานันท์ เอื้อสุจริตวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาง ราตรี กาเจ รัฐประศาสนศาสตร์
Records 1 to 25 of 41
This page is optimized for resolutions of 1024x768