รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00081    คณะวิทยาศาสตร์
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย ซิดดีก อาบูซาแล วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย สาธิต ชินการสวัสดิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาว จันทร์จิรา สีดอกไม้ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย รณกร สุวรรณชาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาว กนกวรรณ กรีณะรา วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาว กมลวรรณ ศิริเมร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย ก่อเกียรติ แสงวิลัย วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย คณิน สุภาวรีกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาว จิดาภา คล้ายอักษร วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย จิรเดช ศรีอุไร วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาว จีน่า ซิม วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาว ชนัญธิดา ทองไสย วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย ชาติสิริ สัตยาลักษณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาว โซเฟีย สันนะกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย ฐาปนนท์ ทองนุ้ย วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย ณัฏฐวิวัฒน์ ดำมีศรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย ณัฐพล วัตถุ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย ธนภัทร รัตนวรรณ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย ธรณ์ธันย์ สุขเจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาว นภัสวรรณ สร้างแก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาว นิศากร เต๊ะเหย๊าะ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาว บุณฑริก วชิรอนันต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาว ปริญญาพร หาสังข์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาว พสชนัน นวลสุวรรณ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย พัชระ สุขศิริ วิทยาการคอมพิวเตอร์
Records 1 to 25 of 47
This page is optimized for resolutions of 1024x768