รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00088    คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว เจนจิรา สมชาติ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว เดือน ลิมาน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย คมทวน เทพกิจ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย จักรินทร์ ลอยเลื่อน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย ณัฐพงษ์ หนิมุสา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย ปฏิพัทธ์ เสนาบวร การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย ปฏิวัติ โชรรัตน์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาง พิมพ์จรัส บุญเลิศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว ศิวพร กลับผดุง การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย สราวุฒิ เลิศล้ำไตรภพ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย อิมรอน บินอาแว การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย สฤษดิ์ ปานจันทร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว กรรณิการ์ อำลอย การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย ขุนทอง สุขสบาย การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว จิราภรณ์ ชูช่วย การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว ฉัตรมณี ไชยวงศ์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว นฤมล ตรีตรง การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว ปิยมาศ ศรีสุข การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย เฝาซี เล๊าะเหล๊ะ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ว่าที่ร้อยตรี ภัทรา เสนากัสป์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว รตานา ยามาเจริญ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย กฤตย์ กูลเกื้อ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว กานต์ชนก สุวรรณวงศ์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว จินตยา สุขเกษม การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาวาตรี นราธิป อนันต์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Records 1 to 25 of 34
This page is optimized for resolutions of 1024x768