รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00101    คณะเศรษฐศาสตร์
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว ธวัลรัตน์ สมบูรณ์พันธุ์ การจัดการธุรกิจเกษตร
นาย นิติพัฒน์ ลออพิพัฒน์ การจัดการธุรกิจเกษตร
นางสาว มยุรฉัตร เฉลิมเมือง การจัดการธุรกิจเกษตร
นางสาว ศุภรัสมิ์ สุวรรณสะอาด การจัดการธุรกิจเกษตร
นาย อรรณพ พรุเพชรแก้ว การจัดการธุรกิจเกษตร
นางสาว เกศรินทร์ หมานหมัด การจัดการธุรกิจเกษตร
นาง เกศรินทร์ คะเณย์ การจัดการธุรกิจเกษตร
นาย จิรพิพัฒธ์ หมื่นชุมพร การจัดการธุรกิจเกษตร
ว่าที่ร้อยตรี ชนษร สัตย์ซื่อ การจัดการธุรกิจเกษตร
นางสาว ช่อทิพย์ วรัจฉรียกุล การจัดการธุรกิจเกษตร
นางสาว ทิพจุฑา ชัยทอง การจัดการธุรกิจเกษตร
นาง นุชสรีย์ ทองใส การจัดการธุรกิจเกษตร
นาย ปองภพ ยอดมณี การจัดการธุรกิจเกษตร
นาย พรเทพ วิเชียรโชติ การจัดการธุรกิจเกษตร
นางสาว พิลาวรรณ ดำเด็น การจัดการธุรกิจเกษตร
นางสาว ลดาพรรณ คำเจริญ การจัดการธุรกิจเกษตร
นางสาว วรรณวิภา มะดาอู การจัดการธุรกิจเกษตร
นางสาว วรรณา มีเกิด การจัดการธุรกิจเกษตร
นางสาว วิภาวรรณ ศรัทธารัตน์ การจัดการธุรกิจเกษตร
นางสาว สนธยา คนขยัน การจัดการธุรกิจเกษตร
นางสาว สมฤดี ฉันโชคดี การจัดการธุรกิจเกษตร
นาย สุกฤษฏิ์ เรืองชัยปราการ การจัดการธุรกิจเกษตร
นาย อภิชาติ ไชยทอง การจัดการธุรกิจเกษตร
นางสาว วธูสิริ ไชยประสิทธิ์ การจัดการธุรกิจเกษตร
Records 1 to 24 of 24
This page is optimized for resolutions of 1024x768