รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00243    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว ขวัญใจ บัวคำ การจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นางสาว ณัฐกานต์ พรศรี การจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นาย ณัฐพล สุวรรณมณี การจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นางสาว ธิดารัตน์ เพ็ชร์พงษ์ การจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นางสาว พรธิดา เสือนิล การจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นางสาว สุดาภา พรหมอุบล การจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Records 1 to 6 of 6
This page is optimized for resolutions of 1024x768