รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00243    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว ปาริชาต แสวงสุข พัฒนาธุรกิจ
นางสาว จันจิรา ไชยรัตน์ พัฒนาธุรกิจ
นางสาว จิราพร เกื้อบุญ พัฒนาธุรกิจ
นาย ณัฐวัตร โสภิโต พัฒนาธุรกิจ
นางสาว ณูวีร่าห์ สัจจะเจริญพร พัฒนาธุรกิจ
นางสาว ดารุณี แซ่เฮ้ง พัฒนาธุรกิจ
นางสาว ธารทิพย์ พันธ์หล่อ พัฒนาธุรกิจ
นางสาว ธิดารัตน์ สังข์คร พัฒนาธุรกิจ
นางสาว นพวรรณ รองงาม พัฒนาธุรกิจ
นางสาว ปาติการ เศรษฐ์บุรี พัฒนาธุรกิจ
นางสาว ปาวินา เพชรเกาะ พัฒนาธุรกิจ
นางสาว ผกามาศ เจือกโว้น พัฒนาธุรกิจ
นาย พงศ์ศักดิ์ แซ่โฮ่ พัฒนาธุรกิจ
นางสาว พนิดา ทองคำเสน พัฒนาธุรกิจ
นางสาว พีรดา ปัญจบุรี พัฒนาธุรกิจ
นางสาว รวิกานต์ แก้วขาว พัฒนาธุรกิจ
นางสาว รัชนีกร มีทอง พัฒนาธุรกิจ
นางสาว วยุลี ใจซื่อ พัฒนาธุรกิจ
นางสาว วิชุดา สุวรรณมณี พัฒนาธุรกิจ
นางสาว ศิญาเมล์ พรหมจิตต์ พัฒนาธุรกิจ
นางสาว สมฤดี คงเกื้อ พัฒนาธุรกิจ
นางสาว อรทัย แก้วผ่อง พัฒนาธุรกิจ
นางสาว อรอุมา รักษายศ พัฒนาธุรกิจ
นางสาว อังคณา จันทกุล พัฒนาธุรกิจ
นางสาว อัสมา หวันประรัตน์ พัฒนาธุรกิจ
Records 1 to 25 of 116
This page is optimized for resolutions of 1024x768