รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00243    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว มาริษา ศรีสวัสดิ์ การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
นางสาว กนกวรรณ วิศิษฎ์รัฐพงศ์ การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
นางสาว กนกอร แก้วพวง การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
นางสาว กรชนก พุ่มเกื้อ การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
นางสาว กริตยา ชนะสิทธิ์ การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
นางสาว กัญยาลักษณ์ หนูเพชร การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
นาย กัมปนาท ศรีกาญจน์ การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
นางสาว กาญจนา อินทร์กง การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
นางสาว กานต์สินี หวั่นเส้ง การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
นาย กิตติพงค์ เรืองแก้ว การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
นางสาว ขนิษฐา กาฬจันโท การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
นางสาว ขวัญฤทัย แขกเพ็ง การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
นาย คุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
นางสาว เครือมาส สุทธิ์หนู การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
นาย จักรกฤษณ์ ฝันนิมิตร การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
นาย จักรินทร์ อ่อนจันทร์ การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
นางสาว จิราภรณ์ ระมะโน การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
นาย จีรณัฐ เพ็ชรทิพย์ การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
นางสาว จุฑาทิพย์ สุทธินิยม การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
นางสาว จุรีพร พลชัย การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
นางสาว โฉมชบา จิตต์ดำริ การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
นางสาว ชนิสรา ใจตรง การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
นางสาว ชุดาภรณ์ ฤทธิเดช การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
นางสาว ชุรีพร ละม่อม การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
นางสาว ฑิฆัมพร เพ็ชรสกุล การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
Records 1 to 25 of 115
This page is optimized for resolutions of 1024x768