รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00570    คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว กนกวรรณ วังเมือง ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว กรกนกวรรณ มีสุข ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว กุณชลี บุญเรือง ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว ขวัญนลิน เลียบนพสิน ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว โซฟียะฮ์ วาจิ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว ณภัทร มิ่งพิจารณ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว ณัฐณิชา พรมศรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว ณัฐธิดา ทิพย์นุ้ย ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว ณัฐพร มณียม ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว ธันย์ชนก เกลี้ยงเกลา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว นัทธวดี ณ พัทลุง ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว ปนัดดา ตั้งธงทองกุล ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว พิชามญชุ์ ทิพยรัตน์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นาย พีระพัฒน์ กลิ่นหอม ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว ฟาตีมา แลหะ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นาย มะซุกรี มะดีเยาะ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว มาลินี เฉลียวศิริวงษ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว รวีปภา โพธิพงศา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นาย รัชชานนท์ อุยสุย ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว ลักษิกา สุดารีย์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว วรัญญา กิตติเรืองชัย ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว วริศรา พงศาปาน ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว วิภาวรรณ ศิริปรุ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว สวรส พุ่มแสง ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นาย สิทธิชัย ชัชนีย์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Records 1 to 25 of 65
This page is optimized for resolutions of 1024x768