รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00570    คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว ปารจรีย์ เมืองประดิษฐ์ การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นาย วุฒิพงษ์ วาสงาม การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นาย กษิดิศ ศรีคราม การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นางสาว จันทร์ฤดี สมาเด๊ะ การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นาย วุฒิเดช สุทธิโพธิ์ การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นางสาว นูรีน่า สุขสมบูรณ์ การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นางสาว ศิริภา ไชยมุด การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นาย สิริวัฒน์ บุญมาก การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นางสาว สุทธิดา รามยัง การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นางสาว อาริสา สาแม็ง การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นางสาว พัณณิตา นารีหวานดี การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นางสาว มลธินี วิธูวัฒนา การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Records 1 to 12 of 12
This page is optimized for resolutions of 1024x768