รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
01120    คณะวิเทศศึกษา
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว เฉลิมขวัญ ธรรมหิเวศน์ จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว สิโรธร เกื้อสง จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว นาถตินันท์ อ่อนศรี จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว ปิยวรรณ อักษรเดช จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว อารียา น้ำน้อย จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว ชลธิชา บัวศรี จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว ณิชนันทน์ เล่งวงค์ จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว ปิยะธิดา ลัทธวัฒน์ จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
นาย ธีรเดช คงเวียน จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว ภัณฑิรา สหัสนฤภัยพงษ์ จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว จีราภรณ์ นวนเพชร จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว เหมือนฝัน ชูแก้ว จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว กัญญนิธิ แซ่ลิ้ม จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว อนุธิดา ขวัญเพชร จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว กรนันท์ ทองรอด จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว อัมภาพร รัตนพันธุ์ จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว ปิยวัฒนา นาคหลง จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว พลอยชนก เอนก จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
นาย ปรเมษฐ ดำทอง จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว จิติมา อาพัทธพงศ์ จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว นุตประวีณ ไชยทอง จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว พันไมล์ ระสิตานนท์ จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว ณัฐนิชา ปอสุวรรณ จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว อรทัย กำเนิดตัน จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว รมณชนก ประทุมทิพย์ จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
Records 1 to 25 of 47
This page is optimized for resolutions of 1024x768