รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
01124    คณะการบริการและการท่องเที่ยว
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว พรรณทิพา ยืนยงวนิชกิจ การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว(นานาชาติ)
นางสาว ชญานภัส พรหมอักษร การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว(นานาชาติ)
นาย ภาคภูมิ โควิสุทธิ์ การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว(นานาชาติ)
นางสาว ปัฐมา ก่อกำเนิดกวิน การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว(นานาชาติ)
นาย RYAN PANGANIBAN SASTRE การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว(นานาชาติ)
นางสาว Yulia Lozovitskaya การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว(นานาชาติ)
นาย SONAM TSHERING การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว(นานาชาติ)
Records 1 to 7 of 7
This page is optimized for resolutions of 1024x768