รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
01126    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย กิตติพงศ์ จันทร์ห่อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
นาย กีรติ บุญรอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาว กุสุมา หุนแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาว รอกีเย๊าะ ดือราแม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาว อรุณี อีสอปูเต๊ะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาว LEAKENA CHANN วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาว กนกอร ทองเอี้ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาว กัญญาวีร์ กรตเรี่ยม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาว กัณฑาภรณ์ ฤทธิ์ชู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาว เขมิกา แซ่อุ๋ย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
นาย คมกริช สารพงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาว จันทร รุ่งเรือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาว จันทร์เพ็ญ ใจซื่อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาว จันทิมา ช่วยมาก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาว จินตรัตน์ นวลหนู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาว ณัฐกานต์ กาญจนนิกร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
นาย ณัฐพงษ์ ยวงดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
นาย ดำรงฤทธิ์ ด้วงเเก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
นาย ไตรรัตน์ ฤทธิรงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
นาย ถิรวัฒน์ ทองเอียด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
นาย ทัศไนย ศิริโภคา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาว ธัญญาวรรณ พลสิงห์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาว ธัญวรัตน์ ขาวเรือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาว ธิดารัตน์ กาญจนประทุม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาว นริศรา จันทกาญจน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
Records 1 to 25 of 66
This page is optimized for resolutions of 1024x768