รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00020    คณะทรัพยากรธรรมชาติ
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว ชุติภัทร สมบัติปราโมทย์ การจัดการศัตรูพืช
นาย ณัฐวุฒิ จันหุณีย์ การจัดการศัตรูพืช
นางสาว สุภาพร แซ่เตียว การจัดการศัตรูพืช
นางสาว นัฐสิมา ฝ้ายเส็ม การจัดการศัตรูพืช
นางสาว นิตยา สุขวารินทร์ การจัดการศัตรูพืช
นาย นเรศ เอี่ยมอิ่ม การจัดการศัตรูพืช
นางสาว บุษราพร โพธิ์อ่อง การจัดการศัตรูพืช
นางสาว สุกัญญา กุลใส การจัดการศัตรูพืช
นางสาว สุรายดา ยูโซะ การจัดการศัตรูพืช
นางสาว อาอีเสาะ มูซอ การจัดการศัตรูพืช
นางสาว เวทิดา หยีเส็นเบ็ญละ การจัดการศัตรูพืช
นาย ธวัชชัย ดิษฐ์เดช การจัดการศัตรูพืช
นาย ศักดา รติศุภกร การจัดการศัตรูพืช
นางสาว อัญชลี ณ รักษา การจัดการศัตรูพืช
นาย จตุรงค์ ทองขาวเผือก การจัดการศัตรูพืช
นาย เจริญจิต จีนชื่น การจัดการศัตรูพืช
นางสาว เดือนเพ็ญ ทอดทิ้ง การจัดการศัตรูพืช
นาย ธรรม์ สังข์แก้ว การจัดการศัตรูพืช
นางสาว ธิดาพร สงเล็ก การจัดการศัตรูพืช
นางสาว ธิดารัตน์ สะอาด การจัดการศัตรูพืช
นางสาว นูรไอนี ยายา การจัดการศัตรูพืช
นาย พีรวิชญ์ ตลึงผล การจัดการศัตรูพืช
นางสาว มารีนา หมัดแล๊ะ การจัดการศัตรูพืช
นาย รัตนศักดิ์ จันทรัตน์ การจัดการศัตรูพืช
นาย วรดล ดวงภักดี การจัดการศัตรูพืช
Records 1 to 25 of 32
This page is optimized for resolutions of 1024x768