รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00020    คณะทรัพยากรธรรมชาติ
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย ธเนศ นวลพุฒ ปฐพีศาสตร์
นาย อิมรอน บิลเอียด ปฐพีศาสตร์
นางสาว จีรภา แซ่ยุ่น ปฐพีศาสตร์
นางสาว จุฑามาศ แก่นเมือง ปฐพีศาสตร์
นาย ชลิตพล ชูนุ้ย ปฐพีศาสตร์
นาย บัณฑิต ถวาย ปฐพีศาสตร์
นางสาว ศศิวิมล คงสุวรรณ ปฐพีศาสตร์
นางสาว สุนิสา ทองนวล ปฐพีศาสตร์
นาย วีรภัทร เรืองยังมี ปฐพีศาสตร์
นางสาว กมลวรรณ แก้วกระเศรษฐ ปฐพีศาสตร์
นาย กษิดิศ หลำแซ่อิ่ม ปฐพีศาสตร์
นาย ชุติมัน ชัยชนะ ปฐพีศาสตร์
นางสาว ซาเวอร์รี่ สำเร ปฐพีศาสตร์
นางสาว ณิชาดา ประเสริฐเตชาโต ปฐพีศาสตร์
นาย ธีรภัทร ศรีเพ็ชร ปฐพีศาสตร์
นางสาว นิภาพร ปันดีกา ปฐพีศาสตร์
นาย พชรพล ทิพย์พินิจ ปฐพีศาสตร์
นาย สาธิต วรศักตยานันต์ ปฐพีศาสตร์
นาย สิทธินนท์ จินดาวงศ์ ปฐพีศาสตร์
นางสาว อาชารี บินต่วน ปฐพีศาสตร์
นางสาว แวมาเรียม แวอาลี ปฐพีศาสตร์
นางสาว จารุภา สุขอุ่น ปฐพีศาสตร์
นางสาว จิตรานุช กิ่งเกาะยาว ปฐพีศาสตร์
นางสาว เจนจิรา ฉัตรจินดา ปฐพีศาสตร์
นางสาว ดวงกมล ตรีรัตน์ ปฐพีศาสตร์
Records 1 to 25 of 69
This page is optimized for resolutions of 1024x768