รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00037    คณะนิติศาสตร์
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย จิราโรจน์ จงภัทรโรจน์ นิติศาสตร์
นางสาว เกษรา จิระวัฒน์ นิติศาสตร์
นางสาว กชมน ช่องสมบัติ นิติศาสตร์
นางสาว กรกนก ติ้วต้ง นิติศาสตร์
นาย ก้องพิศุทธิ์ ธรฤทธิ์ นิติศาสตร์
นาย จตุรพัฒน์ อำนวย นิติศาสตร์
นางสาว จันทิมา เส้งมี นิติศาสตร์
นางสาว ฉัตริกา สุดคีรี นิติศาสตร์
นางสาว ชนกานต์ สุวรรณขันธ์ นิติศาสตร์
นางสาว ชไมพร จันทร์เทพ นิติศาสตร์
นางสาว ฐิติรัตน์ พลไชยะ นิติศาสตร์
นาย ณัฐนันท์ เสรีวาศ นิติศาสตร์
นางสาว ณัฐสุดา โสทรอดิศัย นิติศาสตร์
นางสาว ณิชกานต์ รัตนสุวรรณ นิติศาสตร์
นาย ทำนุรัฐ มีนุ่น นิติศาสตร์
นางสาว ธนพร เชยอรุณ นิติศาสตร์
นางสาว ธนพร ไชยชนะ นิติศาสตร์
นางสาว ธมลวรรณ เตชวันโต นิติศาสตร์
นางสาว ธิดารัตน์ แซ่ลิ่ม นิติศาสตร์
นางสาว นงค์นภัทร ศรีจันทร์ นิติศาสตร์
นาย นรธีร์ เพ็ชรพูล นิติศาสตร์
นางสาว นรีกานต์ ทองสั้น นิติศาสตร์
นางสาว นลิลนิภา อ่อนทอง นิติศาสตร์
นางสาว นาถนรี ชัยทอง นิติศาสตร์
นางสาว นิจจารีย์ ชีสกุลรุ่งเรือง นิติศาสตร์
Records 1 to 25 of 95
This page is optimized for resolutions of 1024x768