รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00056    คณะแพทยศาสตร์
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว ประภัสสร ขาวปลอด กายภาพบำบัด
นางสาว พรสินีกานต์ กาลานุสนธิ์ กายภาพบำบัด
นาย กฤตยชญ์ ทองนุ่น กายภาพบำบัด
นางสาว กัตติกมาส เพ็งพอรู้ กายภาพบำบัด
นางสาว จิราภา มณีรัตน์ กายภาพบำบัด
นาย จุฑานันท์ พรหมอินทร์ กายภาพบำบัด
นางสาว ณัฐณพิณ สุวรรณชาติ กายภาพบำบัด
นาย ณัฐพล เกลี้ยงเกลา กายภาพบำบัด
นางสาว ธมนวรรณ มณีธนวัฒน์ กายภาพบำบัด
นาย ธีรณัฐ ปุตสะ กายภาพบำบัด
นางสาว นุชจิยา ชายกุล กายภาพบำบัด
นางสาว นุชนาถ อัศววงศ์สวัสดิ์ กายภาพบำบัด
นางสาว ปรวีย์ สกุลตัน กายภาพบำบัด
นางสาว พรรณประภา รุ่งฤทธิ์ กายภาพบำบัด
นางสาว วรางคณา ศรีรักษ์ กายภาพบำบัด
นางสาว ศิรินารถ ออมทรัพย์สิน กายภาพบำบัด
นางสาว สุจิตรา ไชยคต กายภาพบำบัด
นางสาว อังคณา เก็มบิลหมาด กายภาพบำบัด
Records 1 to 18 of 18
This page is optimized for resolutions of 1024x768