รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00064    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว สุธิมา พงษ์สุวรรณ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
นางสาว กิตติยาภรณ์ กิตติวานิช การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
นางสาว จิตราภรณ์ เหล่าทอง การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
นางสาว ซูไวบะห์ เปาะจิ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
นางสาว ณัฐสิญา บิลตะเย็บ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
นางสาว นูรีสัน หะรงปีแน การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
นางสาว บุญธนาภรณ์ เจริญวงศ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
นาย ฟุรกอน มูซอดี การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
นางสาว ยามีล๊ะ ตายาลา การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
นางสาว ลักขิกา วิไชยเดช การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
นางสาว เศาฟีญิ้ลลา หะยีซอ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
นางสาว สารีนา ยายา การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
นางสาว สิริพร คงฤทธิ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
นางสาว สุพรรษา สุระพจน์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
นางสาว สุรีรัตน์ อุสาย การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
นาย อะห์มัด หมัดเบ็ญยีหมาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
นางสาว อัสหมะ วาเฮง การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
นางสาว อากีด๊ะ เต๊ะหะ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
นาย อุสมาน เล็งฮะ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
นางสาว ฮัซวานี ฮามิดง การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
นาย กฤษฎา เหมเด็น การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
นางสาว กามารีนา โตะ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
นาย กูอีรวน มาหะมะเซ็ง การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
นางสาว ซีรีน หลงมีหนา การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
นางสาว ซูไบดะ ฮาเก็ง การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
Records 1 to 25 of 70
This page is optimized for resolutions of 1024x768