รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00064    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว นาเดียร์ ไซอุมา ภาษามลายู
นางสาว ฮานาน หวังจิ ภาษามลายู
นางสาว กูมรตี รงโซ๊ะ ภาษามลายู
นางสาว มารีแย สาราวะ ภาษามลายู
นางสาว นูรีซัน ดือเระ ภาษามลายู
นางสาว โรซีตา เจ๊ะและ ภาษามลายู
นางสาว สุรียา มามะ ภาษามลายู
นางสาว สุนันทา พูลทรัพย์ ภาษามลายู
นางสาว ไซนุง โตะสะเด็ง ภาษามลายู
นางสาว ลลิดา เรืองฉิม ภาษามลายู
นางสาว อามีซา แวอาแซ ภาษามลายู
นางสาว โซรายา วัฒนาพิสุทธิ์ ภาษามลายู
นางสาว นูรฮายาตี ยูนุ ภาษามลายู
นางสาว นูรีซาห์ มะยิดี ภาษามลายู
นางสาว นูรุลฮูดา มะแซ ภาษามลายู
นางสาว มาลีซา มะยะโก๊ะ ภาษามลายู
นางสาว มูรนี สาเมาะ ภาษามลายู
นางสาว สะอาดะห์ มะอาแซ ภาษามลายู
นางสาว สุวนันท์ แขกพงค์ ภาษามลายู
นางสาว อาซีเยาะ บาโร๊ะสะนอ ภาษามลายู
นางสาว อาซูรา ดรอแม ภาษามลายู
นางสาว อาดีละห์ มะลี ภาษามลายู
นางสาว อานีซ๊ะ หะยีอาซา ภาษามลายู
นางสาว อาแอเซาะ ดอเลาะ ภาษามลายู
นาย อุสมาน มะดีเยาะ ภาษามลายู
Records 1 to 25 of 31
This page is optimized for resolutions of 1024x768