รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00064    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย ชารีฟ เดชรณภูมิ ภาษาอังกฤษ
นางสาว กาญจนา บุญรอด ภาษาอังกฤษ
นางสาว กูไซน๊ะ มือคะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ยามีล๊ะ มุสอหมะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว รอซีดะ เจะแม ภาษาอังกฤษ
นางสาว นิมัสตูรอ อารี ภาษาอังกฤษ
นางสาว นูรีดา ดือราแม ภาษาอังกฤษ
นาย นัสรี พิทักษ์สุขสันต์ ภาษาอังกฤษ
นางสาว นาซูฮา เล๊ะนุ๊ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ฟาดาร์ หะแวกือจิ ภาษาอังกฤษ
นาย อมรศิลป์ ทองเพ็ง ภาษาอังกฤษ
นางสาว กนกวรรณ ตำพู ภาษาอังกฤษ
นางสาว ซอลีฮ๊ะ แหละหละ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ณัฐฐา หวันชิตนาย ภาษาอังกฤษ
นางสาว นูรชีเราะ ลามาก ภาษาอังกฤษ
นางสาว นูรไอนี เหร็มเหมาะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ผกามาศ โสทะหา ภาษาอังกฤษ
นางสาว ภาวิตา ดอล๊ะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว รอฮานี เจ๊ะตำ ภาษาอังกฤษ
นางสาว วิรินยา หมาดหาด ภาษาอังกฤษ
นางสาว อภิญญา ชูแสง ภาษาอังกฤษ
นางสาว อรอุมา เอมเอก ภาษาอังกฤษ
นางสาว อารีนา เด็นเนียม ภาษาอังกฤษ
นางสาว การีมะห์ แวหะยี ภาษาอังกฤษ
นางสาว ซูไรยา ตีมุง ภาษาอังกฤษ
Records 1 to 25 of 43
This page is optimized for resolutions of 1024x768