รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00068    คณะรัฐศาสตร์
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว โนรี เกล้าเกตุ นโยบายสาธารณะ
นางสาว การีมะห์ เวาะโซะ นโยบายสาธารณะ
นางสาว สาวิตรี สโมสร นโยบายสาธารณะ
นางสาว อาตีปะ เปาะจิ นโยบายสาธารณะ
นางสาว สุนิสา หลีมานัน นโยบายสาธารณะ
นางสาว ผกาวรรณ สนหล๊ะ นโยบายสาธารณะ
นาย พิธพงศ์ หนูด้วง นโยบายสาธารณะ
นาย มนตรี สุขบูลย์ นโยบายสาธารณะ
นางสาว วลีพร ชาญวุธ นโยบายสาธารณะ
นางสาว นาซีบะห์ ดากามะ นโยบายสาธารณะ
นางสาว นุรฮูดาห์ อาแวกะจิ นโยบายสาธารณะ
นางสาว นูรฟาติน สาอิ นโยบายสาธารณะ
นางสาว นูรีนา มะกือจิ นโยบายสาธารณะ
นางสาว บูสรอ ยะโกะ นโยบายสาธารณะ
นางสาว ฟาดีละห์ หะยีดอเลาะ นโยบายสาธารณะ
นางสาว ฟูซียะห์ สะมาแอ นโยบายสาธารณะ
นาย มนัสทวี เนียมเงิน นโยบายสาธารณะ
นางสาว ยัสมีน เบ็ญนา นโยบายสาธารณะ
นางสาว สาแลฮะ มาแฮ นโยบายสาธารณะ
นางสาว สุดา สนิ นโยบายสาธารณะ
นาย อดุลย์ โส่แหละ นโยบายสาธารณะ
นางสาว อาตีก๊ะ อาแซ นโยบายสาธารณะ
นางสาว ไอนะห์ มะแม นโยบายสาธารณะ
นางสาว ฮัจยะห์ กอแต นโยบายสาธารณะ
Records 1 to 24 of 24
This page is optimized for resolutions of 1024x768