รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00073    คณะวิทยาการจัดการ
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว จิราวรรณ จิระโร การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
นาย กฤศ ไวคกุล การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
นางสาว รับสิริ จิตต์บรรจง การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
นาย สวราชย์ พานิช การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
นางสาว ANNISA DESI ARTRIANTI การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
นางสาว กมลรัตน์ จิตอำนวย การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
นางสาว กรรณิการ์ ไชยศรี การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
นางสาว กัญญาลักษณ์ ซื่อประเสริฐกุล การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
นางสาว จิตรานุช โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
นางสาว จิรภัทร ทองบาง การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
นางสาว ชญาณี จันทร์แจ่มใส การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
นางสาว ชนาธิป เลี่ยนเส้ง การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
นางสาว ชนิภรณ์ แซ่อึ้ง การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
นางสาว ณัฐนรี คงทอง การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
นางสาว ณัธริยา บุญสร้าง การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
นางสาว ดุษฎี เที่ยงภักดิ์ การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
นาย ธาวิต ลือวนิชวงศ์ การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
นาย ธีรวุฒิ พฤกษวานิช การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
นางสาว ธีราภัค ศีลรักษา การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
นางสาว นิชกานต์ รอดไทย การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
นางสาว เบญญาภา พยนต์รัตน์ การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
นางสาว ปจยา กาญจนแก้ว การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
นางสาว ปนิตา แสงมณี การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
นางสาว ปภัชญา ลิมปิวิลาศ การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
นางสาว ประกายพร กุลแก้ว การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
Records 1 to 25 of 72
This page is optimized for resolutions of 1024x768