รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00073    คณะวิทยาการจัดการ
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว ทวิตา ศรีสุนทร การจัดการทรัพยากรมนุษย์
นางสาว จุฑาทิพย์ จิตนุกูล การจัดการทรัพยากรมนุษย์
นางสาว ดาริตา รักษ์จุล การจัดการทรัพยากรมนุษย์
นางสาว ธัชพรรณ ทองอ่อน การจัดการทรัพยากรมนุษย์
นางสาว ธารัณดา เทพนรินทร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
นางสาว นิชาภา อุเทนพันธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
นางสาว ปาริชาต ดีถนัดกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
นางสาว พัชรพร อ๋อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์
นาย พิทักษ์ เลิศวณิชย์วัฒนา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
นางสาว พิมพิไล สมนวล การจัดการทรัพยากรมนุษย์
นาย พีระภัทร สังข์ทอง การจัดการทรัพยากรมนุษย์
นาย ไฟซอล ดุมลักษณ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
นางสาว ระวิวรรณ แซ่อิ้ว การจัดการทรัพยากรมนุษย์
นางสาว รัญชิดา ชนะสิทธิ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
นางสาว เรวดี ศุกยะเลิศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
นางสาว ลัดดาวัลย์ หนูนุ้ย การจัดการทรัพยากรมนุษย์
นางสาว ศิรดา นาคปก การจัดการทรัพยากรมนุษย์
นางสาว ศิริวรรณ จันคูหา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
นาย สมพงษ์ กุณารักษ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
นางสาว อรอนงค์ พ่วงแม่กลอง การจัดการทรัพยากรมนุษย์
นาย รณกฤษ ตันศิริเดช การจัดการทรัพยากรมนุษย์
นาย จตุรนต์ ภูมิแสงนภา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
นางสาว จารุวรรณ มานัสพงศ์พันธุ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
นางสาว โชติรส ล้วนเส้ง การจัดการทรัพยากรมนุษย์
นาย ณัฐดนัย ครสระน้อย การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Records 1 to 25 of 39
This page is optimized for resolutions of 1024x768