รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00073    คณะวิทยาการจัดการ
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย กัญจน์ จู่สวัสดิ์ การจัดการและการปกครองท้องถิ่น
นาย จิรวัฒน์ ศรีมั่นมีชัย การจัดการและการปกครองท้องถิ่น
นาย จีรวุฒิ บุญรัศมี การจัดการและการปกครองท้องถิ่น
นางสาว จุฬาลักษณ์ ดำแก้ว การจัดการและการปกครองท้องถิ่น
นาย เฉลิมชนม์ ดวงบุหงา การจัดการและการปกครองท้องถิ่น
นาย ชนะสิทธิ์ หมัดหมาน การจัดการและการปกครองท้องถิ่น
นาย ธนวัฒน์ คีรีเดช การจัดการและการปกครองท้องถิ่น
นาย มนต์ชัย บุญพนมชัย การจัดการและการปกครองท้องถิ่น
นาย ศฎายุ สุวรรณยะพัตร การจัดการและการปกครองท้องถิ่น
นางสาว สุภาวดี คงมี การจัดการและการปกครองท้องถิ่น
นาย สุรเกียรติ หลีแคล้ว การจัดการและการปกครองท้องถิ่น
นางสาว จิรนันท์ ศิริศักดิ์วัฒนา การจัดการและการปกครองท้องถิ่น
นางสาว พิชามญชุ์ ลิขิตปัญญโชติ การจัดการและการปกครองท้องถิ่น
นางสาว พิมพ์เพทาย เมืองสุวรรณ การจัดการและการปกครองท้องถิ่น
นางสาว สุภาวดี วงศ์ชนะ การจัดการและการปกครองท้องถิ่น
Records 1 to 15 of 15
This page is optimized for resolutions of 1024x768