รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00073    คณะวิทยาการจัดการ
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว ขนิษฐา สุขสวัสดิ์ บัญชีมหาบัณฑิต
นางสาว จันทรา เรืองช่วย บัญชีมหาบัณฑิต
นางสาว จิรภรณ์ อนุวัฒนวงศ์ บัญชีมหาบัณฑิต
นางสาว จิราพร เทพวารินทร์ บัญชีมหาบัณฑิต
นางสาว ปิยวรรณ เหตุทอง บัญชีมหาบัณฑิต
นางสาว พัชญ์สินี แก้วคงจันทร์ บัญชีมหาบัณฑิต
นางสาว สุปราณี กาญจนเพ็ญ บัญชีมหาบัณฑิต
นางสาว อรสา สว่างนิพันธ์ บัญชีมหาบัณฑิต
นางสาว อังคนางค์ กกแก้ว บัญชีมหาบัณฑิต
นางสาว ทิพวรรณ สวัสดี บัญชีมหาบัณฑิต
นางสาว กมลรัตน์ สฤษฎีพีรพันธุ์ บัญชีมหาบัณฑิต
นางสาว กะลินทิพย์ ฮกฮิ้น บัญชีมหาบัณฑิต
นางสาว จารินยา แก้วสุริยา บัญชีมหาบัณฑิต
นางสาว ประกายแสง แสงอรุณ บัญชีมหาบัณฑิต
นางสาว ศรัญญา บุญขวัญ บัญชีมหาบัณฑิต
นางสาว ศิวานินท์ ศรีธรธนาวัตน์ บัญชีมหาบัณฑิต
นางสาว อภิญญา ดวงภักดี บัญชีมหาบัณฑิต
นางสาว อัญชลี บ่มไล่ บัญชีมหาบัณฑิต
นาย จินดา สุจินรัตน์ บัญชีมหาบัณฑิต
นางสาว เพ็ญนภา เชาวนา บัญชีมหาบัณฑิต
นางสาว ศิรินธิรา สาแมหาดี บัญชีมหาบัณฑิต
Records 1 to 21 of 21
This page is optimized for resolutions of 1024x768