รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00073    คณะวิทยาการจัดการ
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย ไชยา เกษารัตน์ การจัดการ
นาย พรนค์พิเชฐ แห่งหน การจัดการ
นางสาว ศุภมาส รัตนพิพัฒน์ การจัดการ
นางสาว สุวิมล บัวทอง การจัดการ
นาย เฉลิมศักดิ์ บุญนำ การจัดการ
นางสาว สรัญณี อุเส็นยาง การจัดการ
Records 1 to 6 of 6
This page is optimized for resolutions of 1024x768