รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00083    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย ศุภพงศ์ เชิงดี วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
นางสาว ณัฐติมา พูลเทพ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
นางสาว นูรีดา ยูนุ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
นางสาว ยูไวรียะฮ์ อับดุลดานิง วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
นางสาว กาญจนา โบบทอง วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
นางสาว กาณีลา กาซอ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
นางสาว วรรณนูรมา แวสุหลง วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
นางสาว สริญญา ด่อล๊ะ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
นางสาว สุกัญญา พุ่มแก้ว วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
นางสาว อรพรรณ บุตรดำรงค์ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
นางสาว รอสมา เจ๊ะแม วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
นางสาว แอนนา โต๊ะระมัน วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
นางสาว ซูไมยะฮ หะยีดอเลาะ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
นางสาว ณัฐวลัญช์ นุเคราะห์วัด วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
นางสาว เรไร หมัดสะอิ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
นางสาว สุไรยา สะดียามู วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
นางสาว อามานี ยูโซ๊ะ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
นางสาว สุภาภรณ์ รัตนะสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
นางสาว อรมณี หมานสา วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
นาย MANIT SAY วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
นาย THINETH YING วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
นางสาว ซุลไบดะห์ มะเด็ง วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
นางสาว ซูอัยบะห์ กาเต๊ะ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
นางสาว นุรไอนี แดงนุ้ย วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
นางสาว ฟาซียะห์ แวอีซอ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
Records 1 to 25 of 32
This page is optimized for resolutions of 1024x768