รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00083    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว สุปรีญา สวัสดิ์ เทคโนโลยีการเกษตร
นางสาว สุภาภรณ์ ศศินวกุล เทคโนโลยีการเกษตร
นางสาว อรอุมา ธรรมรัตน์ เทคโนโลยีการเกษตร
นาย อาหซีน มะหมัด เทคโนโลยีการเกษตร
นางสาว มูรนี ตาเยะ เทคโนโลยีการเกษตร
นางสาว สุไวบ๊ะ มะเด็ง เทคโนโลยีการเกษตร
Records 1 to 6 of 6
This page is optimized for resolutions of 1024x768