รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00088    คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย กิตติ ฝาดซิ้น วิศวกรรมเครื่องกล
นาย คณัสกานต์ ธนาพิชญ์นันท์ วิศวกรรมเครื่องกล
นาย วีรภัทร ฉ้วนกลิ่น วิศวกรรมเครื่องกล
นางสาว จรัสระวี ไกรมุ่ย วิศวกรรมเครื่องกล
นาย ณัตฐวุฒิ สุขกา วิศวกรรมเครื่องกล
นาย ภูวนัตถ์ สุวรรณรักษ์ วิศวกรรมเครื่องกล
นาย สรรพสิทธิ์ ชุมแก้ว วิศวกรรมเครื่องกล
นาย ธีรเดช ยิ่งคำนึง วิศวกรรมเครื่องกล
นาย พงศธร พุทธชาติ วิศวกรรมเครื่องกล
นางสาว ภาวิณี ทิพเศษ วิศวกรรมเครื่องกล
นาย วสุ สมรูป วิศวกรรมเครื่องกล
นาย ศรัณนุชา วัตรุจีกฤต วิศวกรรมเครื่องกล
นาย สถาพร จันทร์สว่าง วิศวกรรมเครื่องกล
นาย อภิเชษฐ์ เลขวิริยะกุล วิศวกรรมเครื่องกล
นางสาว อังคณา พรหมรัตน์ วิศวกรรมเครื่องกล
นาย เกริกชัย สังข์สุวรรณ วิศวกรรมเครื่องกล
นางสาว เมราณี ศรีนวลปาน วิศวกรรมเครื่องกล
นาย เอกรัตน์ รักนิ่ม วิศวกรรมเครื่องกล
นาย พรสวัสดิ์ สุคนธศีลกุล วิศวกรรมเครื่องกล
นาย สุรพงษ์ กาญจนวนิชกุล วิศวกรรมเครื่องกล
นาย สุริยพงศ์ แซ่ตง วิศวกรรมเครื่องกล
นาย เรวัตร์ สาและ วิศวกรรมเครื่องกล
นาย ธันวา อิตัน วิศวกรรมเครื่องกล
นาย พงศ์กร โรจน์สุวรรณ วิศวกรรมเครื่องกล
นาย วรยศ ทองเหม วิศวกรรมเครื่องกล
Records 1 to 25 of 96
This page is optimized for resolutions of 1024x768