รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00088    คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย ภาณุมาศ ข่ายม่าน การจัดการอุตสาหกรรม
นางสาว ดาริน เปรมปรีชา การจัดการอุตสาหกรรม
นาย มานพ นิลรัตน์ การจัดการอุตสาหกรรม
นาง อังคณา ปัตตพัฒน์ การจัดการอุตสาหกรรม
นางสาว คลอปิติ วัฒนา การจัดการอุตสาหกรรม
นาย มูฮำมัด มาแกง การจัดการอุตสาหกรรม
นางสาว สัลมี บาราเฮง การจัดการอุตสาหกรรม
นางสาว เสาวรัตน์ เรืองรอง การจัดการอุตสาหกรรม
นาย ชุมพร หนูหมื่น การจัดการอุตสาหกรรม
นาย ยุทธพล สกุลหลง การจัดการอุตสาหกรรม
นาย ธวัชชัย สุวรรณประสม การจัดการอุตสาหกรรม
นาย วุฒิพงศ์ จันทร์ศรีนวล การจัดการอุตสาหกรรม
นาย สุทธิพงศ์ สุวรรณเดชากุล การจัดการอุตสาหกรรม
นางสาว ชวันลักษณ์ สุวรรณรัศมี การจัดการอุตสาหกรรม
Records 1 to 14 of 14
This page is optimized for resolutions of 1024x768