รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00101    คณะเศรษฐศาสตร์
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย ยสินทร สินศุภเศวต เศรษฐศาสตร์
นางสาว กนกวรรณ หนูคง เศรษฐศาสตร์
นางสาว ขวัญฤดี ยอดราช เศรษฐศาสตร์
นางสาว นภัส นวลพรหม เศรษฐศาสตร์
นางสาว นันทวรรณ ตั้งธนสมบัติ เศรษฐศาสตร์
นางสาว อัญชิสา นวกิจรังสรรค์ เศรษฐศาสตร์
นางสาว โศรญา วินสน เศรษฐศาสตร์
นางสาว กชกร สมแก้ว เศรษฐศาสตร์
นางสาว กรกมล ศรีคุณารักษ์ เศรษฐศาสตร์
นางสาว กัญจนพร รักไชย เศรษฐศาสตร์
นาย การัณย์ แซ่ตั้ง เศรษฐศาสตร์
นางสาว ขวัญกมล อินทเสน เศรษฐศาสตร์
นาย จตุรงค์ ชุมนุม เศรษฐศาสตร์
นางสาว จินดารัตน์ ดำทอง เศรษฐศาสตร์
นางสาว ฉัตทริกา หลีเบ็นหมาน เศรษฐศาสตร์
นางสาว ฉัตรฤทัย คชโสภณ เศรษฐศาสตร์
นาย ชุติพงศ์ แนบฉิมพลี เศรษฐศาสตร์
นางสาว ชุติมา แซ่ติ้ง เศรษฐศาสตร์
นางสาว ซากีนะห์ ฮะอุรา เศรษฐศาสตร์
นางสาว ซาร่าห์ หมัดอาดัม เศรษฐศาสตร์
นาย ฐิติ ตันติทวีรัตน์ เศรษฐศาสตร์
นาย ฐิติพงศ์ ชัยวัฒนพงษ์ เศรษฐศาสตร์
นางสาว ฐิติยา นาคกราย เศรษฐศาสตร์
นางสาว ณัฐกาญจน์ กาญจนารักษ์ เศรษฐศาสตร์
นางสาว ณัฐนรี พงศ์ชนะ เศรษฐศาสตร์
Records 1 to 25 of 78
This page is optimized for resolutions of 1024x768