รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00101    คณะเศรษฐศาสตร์
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย จักรีวุธ สุทธิศิลป์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
นางสาว ภัทรวดี มากละเอียด เศรษฐศาสตร์เกษตร
นาย กฤษฎา ปานนิล เศรษฐศาสตร์เกษตร
นางสาว เกวลี หนูหอม เศรษฐศาสตร์เกษตร
นางสาว ขวัญชนก วรรณวงศ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
นางสาว คชาภรณ์ ต้องชู เศรษฐศาสตร์เกษตร
นาย จตุพล ฉัตรรัตนเวช เศรษฐศาสตร์เกษตร
นางสาว จิรัฐิกาล มาละวรรณโณ เศรษฐศาสตร์เกษตร
นางสาว เจตภิญญา มากเรน เศรษฐศาสตร์เกษตร
นาย ณัฐนนท์ หวังสวาสดิ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
นาย ณัฐวัตร เตชะนิยม เศรษฐศาสตร์เกษตร
นางสาว ตัญญุตา นิศวอนุตรพันธ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
นางสาว ธนิชญา บุญท่วม เศรษฐศาสตร์เกษตร
นาย นฤสรณ์ สายชนะพันธ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
นางสาว นิสา ราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์เกษตร
นางสาว เนตรฤทัย หนูเกลี้ยง เศรษฐศาสตร์เกษตร
นางสาว ปวริศา ณ พัทลุง เศรษฐศาสตร์เกษตร
นางสาว ปาริชาต ศรีพันธ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
นางสาว เปรมกมล พุ่มสวัสดิ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
นางสาว มัณทนา สุขเสน เศรษฐศาสตร์เกษตร
นางสาว รัตน์ดามารถ ศรีเกษตรกุล เศรษฐศาสตร์เกษตร
นาย วรเมศ รัตนสุรการย์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
นางสาว วรัญญา ชูบุญส่ง เศรษฐศาสตร์เกษตร
นางสาว วรางคณา ทองสาย เศรษฐศาสตร์เกษตร
นางสาว วาสนา บานเย็น เศรษฐศาสตร์เกษตร
Records 1 to 25 of 47
This page is optimized for resolutions of 1024x768