รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00141    วิทยาลัยอิสลามศึกษา
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย มะมูฮัยมิน กาซอ กฎหมายอิสลาม
นาย วิโรจน์ ยีมิน กฎหมายอิสลาม
นางสาว การีมี วาแน กฎหมายอิสลาม
นางสาว ตูแวนาอีมะห์ สุเร๊ะ กฎหมายอิสลาม
นางสาว นูรีฮัน อาแวบือซา กฎหมายอิสลาม
นางสาว มารียา ลูกสะเดา กฎหมายอิสลาม
นางสาว แวฟารีดา พาลีเขตต์ กฎหมายอิสลาม
นางสาว ฮายดัร โตะเจ กฎหมายอิสลาม
นางสาว ซูไบดะห์ จะปะกิยา กฎหมายอิสลาม
นางสาว ซูไฮณี เจ๊ะเล๊าะ กฎหมายอิสลาม
นางสาว นาอีหมะ ลงยะระ กฎหมายอิสลาม
นางสาว พาตีฮะ กือมิ กฎหมายอิสลาม
นางสาว รอสเม๊าะ ยามู กฎหมายอิสลาม
นางสาว อรฤดี ใบระหมาน กฎหมายอิสลาม
นางสาว อาวาตี ยามูสะนอ กฎหมายอิสลาม
Records 1 to 15 of 15
This page is optimized for resolutions of 1024x768