รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00202    คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว เกวลี มีล่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
นางสาว วาสินี คงสะอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
นางสาว กมลชนก รักสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
นางสาว กฤตพร แสงเพชร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
นางสาว กัญจิกา สุทธิพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
นางสาว กานต์สิริ อรุณลิ่มสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
นางสาว ขวัญฤทัย วรรณทิพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
นางสาว จิดาภา ตั้งธนัญธร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
นางสาว จิดาภา สินสาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
นางสาว จิราภา มีเสน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
นาย ฉริยวุฒิ แซ่ฉั่ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
นางสาว ชนม์นิภา โตสกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
นางสาว ชนาพร แซ่อึ่ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
นางสาว ชนินาถ บุญป้อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
นางสาว ชิสุดา ชุมมิ่ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
นางสาว ซัยยีดะห์รุชดา อัลยุฟรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
นางสาว ซัลซาบีล อะหมัด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
นางสาว ทิพย์สุคนธ์ สายละมุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
นางสาว ธัญญา คงทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
นางสาว ธิดาพร ขุมเงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
นางสาว นพวรรณ อุทัยรังษี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
นางสาว นฤภร แรกพินิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
นางสาว นฤมล วงษ์สกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
นางสาว นันทิศา แซ่โซว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
นางสาว นัสรียา ยากะจิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
Records 1 to 25 of 68
This page is optimized for resolutions of 1024x768