รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00202    คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย วิศรุต พยุงเกียรติคุณ เทคโนโลยีชีวภาพ
นาง กิตติยา โอลเดอร์ธรอน เทคโนโลยีชีวภาพ
นาย ฉัฏฐพิศุทธิ์ สัญชาติ เทคโนโลยีชีวภาพ
นาย ภัทร ศักดิ์เพชร เทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาว นฤมล มีบุญ เทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาว นิรัญญา บุญติ้น เทคโนโลยีชีวภาพ
Records 1 to 6 of 6
This page is optimized for resolutions of 1024x768