รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00243    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย ณัฐชนน นวลคล้าย การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
นางสาว ธัญลักษณ์ เพชรเรียง การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
นาย มรรควรรค นกรอด การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
นางสาว กมลฉัตร ชูช่วย การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
นางสาว กรรณิการ์ ทองสัมฤทธิ์ การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
นางสาว ณัฏฐา เมธานราคุปต์ การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
นาย ตรีระศักดิ์ หยงสตาร์ การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
นาย ธนวัฒน์ เสตพงศ์ การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
นาย นิพัฐพนธ์ ช้างดำ การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
นาย บุญเลิศ บุญมาชู การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
นาย ปฐวี พาหุมันโต การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
นางสาว พิมพ์ชนก แก้วบุญเรือง การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
นาย รัชชานนท์ แซ่เลื่อง การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
นาย รัชชานนท์ วิมลทรง การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
นาย รัตนพล จันเมือง การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
นางสาว ลักษมี แจ่มเหมือน การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
นาย ศานิต พิริยสถิต การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
นางสาว สิรินภรณ์ ลิ้มรัตนศิลป์ การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
นางสาว อัจฉราพร คงเลิศ การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
นางสาว จินต์จุฑา จีนหมวกดำ การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
นางสาว ณัฐธิดา เรืองศรี การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
นาย ภานุพงศ์ มาทน การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
นาย พีระพงศ์ ชนะคช การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
นาย อลงกรณ์ สุวิสุทธิ์ การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
Records 1 to 24 of 24
This page is optimized for resolutions of 1024x768