รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00570    คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย คเณศ จรูญแก้ว การจัดการการท่องเที่ยว
นางสาว จุฑามาศ ลิ้มสุวรรณมณี การจัดการการท่องเที่ยว
นางสาว ฐิตาภรณ์ งามมงคลสวัสดิ์ การจัดการการท่องเที่ยว
นาย สัณหณัฐ ชายเกตุ การจัดการการท่องเที่ยว
นางสาว ธวัลพร เพชรชนะ การจัดการการท่องเที่ยว
นางสาว นุสรา ชูแก้ว การจัดการการท่องเที่ยว
นางสาว อภินันท์ จิตรจันทร์ การจัดการการท่องเที่ยว
นางสาว รมณีย์ ประวัติ การจัดการการท่องเที่ยว
นางสาว จุรังคณา เสริมศรี การจัดการการท่องเที่ยว
นางสาว กมลวรรณ สุวรรณะ การจัดการการท่องเที่ยว
นางสาว กัลยกร ชินวร การจัดการการท่องเที่ยว
นางสาว เกศินี กังแฮ การจัดการการท่องเที่ยว
นางสาว ขวัญฤทัย ทองหนัก การจัดการการท่องเที่ยว
นาย คณิน วรรธนะเศรษฐ การจัดการการท่องเที่ยว
นางสาว จริยา สุวรรณวัฒน์ การจัดการการท่องเที่ยว
นางสาว ชนากานต์ ทองแก้ว การจัดการการท่องเที่ยว
นางสาว ชมพูนุท เพชรเบตง การจัดการการท่องเที่ยว
นางสาว ชมพูนุท วงษ์โสพนากุล การจัดการการท่องเที่ยว
นางสาว ชลิตา สมุทวงศ์วิริยะ การจัดการการท่องเที่ยว
นางสาว ฐิติมา วงเข็มมา การจัดการการท่องเที่ยว
นางสาว ฑาริกา จีนประชา การจัดการการท่องเที่ยว
นางสาว ธิดารัตน์ รัตนรังษี การจัดการการท่องเที่ยว
นาย ธีรภัทร บุญราช การจัดการการท่องเที่ยว
นางสาว นภัสวรรณ ทองหนัก การจัดการการท่องเที่ยว
นางสาว นภาพร วุ่นพันธ์ การจัดการการท่องเที่ยว
Records 1 to 25 of 98
This page is optimized for resolutions of 1024x768