รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00570    คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว กนกวรรณ วังเมือง ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว กรกนกวรรณ มีสุข ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว ขวัญนลิน เลียบนพสิน ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว โซฟียะฮ์ วาจิ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว ณภัทร มิ่งพิจารณ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว ณัฐณิชา พรมศรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว ณัฐธิดา ทิพย์นุ้ย ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว ณัฐพร มณียม ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว ธันย์ชนก เกลี้ยงเกลา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว นัทธวดี ณ พัทลุง ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว ปนัดดา ตั้งธงทองกุล ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว พิชามญชุ์ ทิพยรัตน์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นาย พีระพัฒน์ กลิ่นหอม ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว ฟาตีมา แลหะ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว มาลินี เฉลียวศิริวงษ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว รวีปภา โพธิพงศา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นาย รัชชานนท์ อุยสุย ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว ลักษิกา สุดารีย์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว วริศรา พงศาปาน ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว วิภาวรรณ ศิริปรุ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นาย สิทธิชัย ชัชนีย์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว สุจิรา สกุลประดิษฐ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว สุทธิรักษ์ สุคนธรส ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว สุนิดา แซ่ลี้ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว สุรารักษ์ ทองแก้ว ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Records 1 to 25 of 58
This page is optimized for resolutions of 1024x768