รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00888    คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย กิตติพงค์ นุ่นจุ้ย เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย ปฏิพล กฤษณภักดิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย สิรวิชญ์ ขวัญแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย จารุวัตร เสริมศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว ณัฐวรา คีรีเดช เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว ธนาพร ทองนุ่น เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว เขมณิตชา กล่ำฉวี เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว ณัฎฐณิชา ฤทธิ์มีไชย เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว วันวิสาข์ เอี่ยมคง เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว กรรณิการ์ ช่างคิด เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย ธนายุทธ มาลา เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว วราพร เกษแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว อนุสสรา วิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว ประภาพร พูลสวัสดิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย ปริวัติ แท่นทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว กัณฑลี อุเทนสุต เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย ณัฐพงษ์ ทองวุ่น เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว กรกช สนทนา เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย สุรเทพ นาคสิงห์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย วสุภณ ตัณฑวณิชย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย ธีรพงษ์ คชาผล เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว ปาริชาติ รอดปาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย พลณรงค์ อติวิเสสกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว พรทิพย์ บุญเต็ม เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย สิริยศ ฟองณวงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
Records 1 to 25 of 49
This page is optimized for resolutions of 1024x768