รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00888    คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย วัชระ คุณาปกรณ์การ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
นาย กฤษฎา มุสิเกิด ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
นาย วิทยา พัชรพิสุทธิ์สิน ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
นาย ธรรมภิสิทธิ์ อังศนิจ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
นาย ทีฆายุ กาญจนมุกดา ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
นางสาว จิตวิมล ใจดี ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
นางสาว ระพีพรรณ ยืนนาน ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
นางสาว สโรชา ถาวรจิต ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
นาย ธีรวุฒิ หนูคง ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
นางสาว พิณฑุศรณิ์ ขุนทอง ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
นาย นนทวัฒน์ เพ็ญรัตน์ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
นางสาว เยาวลักษณ์ เจริญสุข ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
นาย อรรฆย์เดช สงสุวรรณ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
นางสาว จุฑารัตน์ จันทร์สวี ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
นาย ชนาภัทร หนอนไม้ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
นางสาว กนกวรรณ ธรรมชาติ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
นาย อัฐชานันท์ นภาดล ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
นาย วรศักดิ์ พิมานพรหม ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
นาย ศุภฤกษ์ อารีการ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
นาย พีรพล ณ พัทลุง ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
นาย วัฒนา บุญเปี่ยม ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
นาย กันตพงศ์ ค้าไกล ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
นางสาว อาภัสรา โพธิ์นาค ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
นาย กฤตกร แพร่ประภา ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
Records 1 to 24 of 24
This page is optimized for resolutions of 1024x768