รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
01120    คณะวิเทศศึกษา
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว นลินี ปรงแก้ว วิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว กุลปริยา คงระวะ วิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
นาย วรรธนะ ตั้งใจมั่น วิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
นาย ศุภกิตติ์ แซ่ว่อง วิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว กีรติกา ปราณีจิตต์ วิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว ชนาพร ชาติพัฒนานันท์ วิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว จุฬาลักษณ์ แป๊ะสกุล วิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว นารีรัตน์ จิตเที่ยง วิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว เพียงรวี ชุมนวน วิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว กัณฐมณี ช่วยเรือง วิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว ธีรนาฏ ผิวงาม วิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว สุธาสินี ไชยเอียด วิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
นาย ตะวัน บุญสิงห์ วิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว ปานขวัญ ทองบัว วิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว รังสิมา จิตรเพชร วิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
นาย พงศ์ชนก วิสุทธิพงศานนท์ วิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว ประภาพรรณ เจริญกิจ วิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว รัตนาภรณ์ อุดมบริภัณฑ์ วิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว สิริพร สุทธิปัญญาปกรณ์ วิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว เทียนวรรณ หล่อทิพยพันธุ์ วิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว เมธาวี เฉิดโฉม วิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว วิภาวดี ศรีสุวรรณ วิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว ธันยมัย อวัยวานนท์ วิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว วนิสา สงรักษ์ วิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว ธัญญลักษณ์ ถนอมสินธุ์ วิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
Records 1 to 25 of 82
This page is optimized for resolutions of 1024x768