รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
01126    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย ภูวดล วงศ์ชูศักดิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย รอมือซี โฮ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย สิระโชติ ด่วนเดิน เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว กมลฉัตร หยวกทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย กฤษณะ กุลพ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว กัญญาณี ธาตุทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว กัญญารัตน์ ทินสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว ขวัญราณี ขวัญแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย จักริน ดุษฎี เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว จันทร์จิรา สังข์สุข เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว จันทร์นภา ทองย้อย เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย จำรัส พิทักษ์พงศ์เมธา เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว จิรารัตน์ ทวดสง เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว จีระวรรณ คงบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว ฉันทราภรณ์ ช่วยชิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว ชุติมา ชูประสิทธิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว ซารีน่า หนูสง เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว ณัฐนันท์ สพานทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว ณิชาภัทร คงนคร เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว ทาลีน่า อ่าวน้ำ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว ธัญญภัสร์ เต็มวิจิตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว นพวรรณ ฮกทน เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย นัฐพล ตัวบุญ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว นัทธมน สุขบรรจง เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว นิรมล พรหมบุญทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ
Records 1 to 25 of 54
This page is optimized for resolutions of 1024x768